Individuele leergangen

© Lietje Perizonius

Wat je negeert, blijft je vanuit het donker achtervolgen,
wat je in het licht brengt en belangstellend tegemoet treedt, transformeert.
(vrij naar Neale Donald Walsh, what you ignore persists, what you look at disappears)

dit weten:
de veerkracht te hebben te aanvaarden wat ik niet veranderen kan,
de puf en de moed te veranderen wat ik wel veranderen kan
en vooral de intelligentie om die twee uit elkaar te houden.
(vrij naar beroemde zin)

Tarieven
Route

Individuele leergangen

Tijdens de individuele leergangen wordt aandacht gegeven aan het ontwikkelen van wat samenvattend genoemd kan worden faciliterende kwaliteiten.

Wat zijn faciliterende kwaliteiten?

Faciliteren betekent letterlijk 'facile' maken, Frans voor gemakkelijk maken, mogelijk maken. Door helder te zijn, uitnodigend te zijn, door niet veroordelend te zijn, door te ont-moeten.
Iemand heeft faciliterende kwaliteiten als hij aan de ene kant in staat is dat wat in hemzelf leeft - zijn gedachten (ideeën, kennis, meningen, oordelen, overtuigingen) en gevoelens (voorkeur, afkeur, gevoeligheden, behoeften, allergieën, de stemming van het moment) - onder ogen te zien en op een evenwichtige, sterke, directe, duidelijke, niet aanvallende, niet verdedigende, niet schuldige, niet beschuldigende, respectvolle manier te uiten en, dat hij aan de andere kant in staat is zijn gedachten en gevoelens naast zich neer te leggen en met honderd procent van zijn aandacht open te staan voor de ander. Dit houdt in kunnen luisteren, verstaan en echt belangstellend zijn. Ook kan hij zonder veroordelende lading zijn oordeel geven, meedenken en -voelen en zijn eigen gevoelens en gedachten over het onderwerp en over de ander aan de ander aanbieden, zonder ze op te dringen. Hij is in staat om werkelijk in dialoog te zijn.
De methode waarmee deze faciliterende kwaliteiten worden aangeleerd is toegesneden op de specifieke situatie en voorkeur van de ‘werker' (degene met wie de facilitator werkt).
Is de werker bijvoorbeeld leidinggevende, dan wordt ingegaan op wat hij in de samenwerking met zijn medewerkers wil bereiken, wat hij hun kan bieden en waartoe en hoe hij hen kan motiveren. Ook wordt ingegaan op wat hem bij het omgaan met zijn medewerkers uit balans brengt, wat hem zwaar valt, waar hij tegen op ziet, wat hij vermijdt of uitstelt te doen of te zeggen.
Heeft de werker in zijn werk met klanten, patiënten of leerlingen te maken, dan wordt ingegaan op wat hij hun wil bieden en wat hij daartoe kan aanwenden. Ook wordt gekeken naar wat hem in zijn omgang met hen tegenstaat, wat hij moeilijk of pijnlijk vindt en wat hij voor zichzelf nodig heeft om zijn werk op een goede, bevredigende en gezonde manier te kunnen doen.
Anders gezegd, er wordt ingegaan op wat het is in de werker:
dat maakt dat hij soms uit balans raakt,
wat er precies speelt als hij ergens ‘moe' van wordt,
als hij ergens tegenop ziet,
wat er moet gebeuren om het mogelijk te maken dat hij tijdens zijn werkuren meer inspiratie, bevrediging, zin, plezier en gevoel van vervulling ervaart,
hoe hij misschien tegelijkertijd gas geeft en op de rem staat,
wat hij kan doen als hij ervaart dat anderen op zijn rem staan,
wat hij zelf kan doen aan het uitbreiden of inperken van zijn werkzaamheden,
hoe hij kan vermijden dat de zin in zijn werk hem begint te ontglippen,
hoe hij kan vermijden dat hij ‘overwerkt' of ‘burnt out' raakt,
wat hij kan doen om zijn zin en zijn talenten ten volle te kunnen inzetten,
kortom hoe hij gelukkig en blij kan zijn en blijven met zichzelf in de uitoefening van zijn functie.

Niet totaal geïdentificeerd zijn

Veel mensen zijn ‘gevoelig' op bepaalde punten. Vaak zijn deze punten aspecten die een rol spelen in hun zelfbeeld. Anders gezegd, vaak zijn dit de 'punten' waarmee de persoon geïdentificeerd is. Is dit het geval dan wordt in de leergang ingegaan op de achterliggende feiten en gebeurtenissen die hieraan ten grondslag liggen. De werker krijgt dan aandacht voor aspcten van zijn leven waarvoor hij zichzelf aandacht ontzegd heeft of waarvoor hij aandacht van anderen ontbeerd heeft. Hij krijgt de gelegenheid om in een veilige, niet veroordelende omgeving te uiten wat er speelt... waardoor en waarna de identificatie losser wordt.
Iemand is ergens niet totaal mee geïdentificeerd -valt er niet totaal mee samen - als hij zonder zichzelf of de ander te veroordelen kan vertellen waar het aan schort; als hij zijn oordeel kan geven zonder veroordelend te zijn. Als hij bijvoorbeeld zijn afkeer, zijn opkomende irritatie, zijn ongeduldig worden - ja, zelfs zijn veroordeling (dit is geen verschrijving!) - van iets kan uiten zonder negatief veroordelend te zijn, zonder negatieve lading, zonder ergernis.
Het al dan niet negatief veroordelend zijn is voelbaar in zijn energie. (C'est le ton qui fait la musique.)
Iemands energie is voelbaar. Bij de ene persoon uit je gemakkelijk je kritiek en je ideeën, bij de ander voel je aan je water dat je je, als je dat zou doen, meteen op glad ijs zou bevinden. De eerstgenoemde persoon heeft een open energieveld om zich heen, de laatstgenoemde heeft lange tenen en een afwerend energieveld om zich heen.
De eerste is niet totaal geïdentificeerd, de tweede is ergens door gepreoccupeerd en wel geïdentificeerd.
Om te bereiken dat de dwangmatige totale identificatie verandert in een lossere vrijwillige identificatie wordt vaak aan de werker gevraagd om een aantal malen per week tijd aan zichzelf te besteden, tijd waarin hij het in de leergang geleerde op zichzelf in praktijk brengt. Hij leert zichzelf te faciliteren. Is hij eenmaal enigszins in staat zichzelf te faciliteren, dan kan hij beginnen op een faciliterende manier met de mensen in zijn (werk)omgeving om te gaan. Zie ook Wat kenmerkt een goede facilitator onder de knop Artikelen

Tarieven

met ingang van 2019

De kosten van een bijeenkomst van anderhalf uur bij netto maandinkomen*:
lager dan € 1500 : € 90
tussen € 1500 en € 2500 : € 100
boven € 2500 : € 110

Bij betaling door (eigen) bedrijf: € 135
Voor een coaching traject wordt een individuele offerte opgemaakt.
* Met netto maandinkomen wordt bedoeld het gezamenlijke netto maandinkomen van het huishouden waarvan je deel uitmaakt.
Kleine lettertjes: zeg bij verhindering graag zo snel mogelijk af. Indien je bij verhindering 48 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij korter deels en in overleg.
NB Als je dat wilt. mag je de sessie opnemen, om thuis alles nog eens rustig te kunnen beluisteren.
© als je aan bronvermelding doet (Lietje Perizonius, voicedialogue.nl),
ben je welkom stukjes tekst van deze site te citeren